Syftet med detta delprojekt är att förstå de studerade landskapen som sammanlänkade system, att identifiera centrala hinder, möjligheter och hävstänger för framväxten av multifunktionella landskap. Arbetet ska också skapa möjligheter till medborgardialog

Med hjälp av metoder för systemkartläggning kommer detta arbete att identifiera synergier och avvägningar mellan landskapsfunktioner i vart och ett av de studerade landskapen (skog, jordbruk, hav och kust, stad, fjäll). Detta hjälper till att identifiera barriärer och hävstångseffekter för förändring av dessa framtidsvisioner. Genom nya tillvägagångssätt för medborgardialog kommer detta projekt även stödja experimentering med och lärande om hur medborgare bäst kan involveras i och bidra till beslutsfattande om markanvändning.

För mer information om detta projekt, kontakta Tim Daw (docent och huvudforskare, Stockholm Resilience Centre – Tim leder forskning om medborgardialog) eller Lucas Dawson (forskare, SLU – Lucas leder forskning om systemsanalys).

Team

Tim Daw, Stockholm Resilience Center

Lucas Dawson, SLU

Fanny Möckel, Uppsala universitet

Lucas Dawson
Lucas Dawson
Tim Daw
Tim Daw